כתובת דוא''ל
סיסמה

משתמש חדש?
להרשמה לחץ כאן
תקנון:
 
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.itsmylife.co.il  (להלן: "האתר"). אנא קראו בעיון את הוראות תקנון זה הואיל והוראותיו יחולו על כל שימוש באתר ויהוו בסיס להתדיינות משפטית עתידית בין משתמשי האתר לבין : אליניר ציוד משרדי בע"מ ו / או  "האתר" ו/או מנהליו ו/או מפעיליו.
 
1.                  מבוא:
 
1.1               האתר פותח ומופעל ע"יאליניר ציוד משרדי בע"מ ומשמש להזמנת ורכישת הפקות דפוס המשוגרות למפעילי האתר באמצעות רשת האינטרנט, ומאפשר, בין היתר, שימוש בתכנות עריכת דפוס.
 
1.2               תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות וכל האמור בו מתייחס באופן שווה לשני המינים.
 
1.3               הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ועריכה שיעשו ע"י המשתמש בשירותי האתר וכל פעילות שתתבצע באתר, לרבות הורדת תכנה לעיצוב מוצרי דפוס מעידה על הסכמת המשתמש לקבל את הוראות התקנון ולנהוג לפיו.
 
1.4               תקנון זה נערך לאחרונה ביום 30/10/2007. מפעילי האתר ומנהליו שומרים לעצמם את הזכות לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה מפעם לפעם לפי שיקול דעתם הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.
 
2.                  כללי
 
2.1               חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר ו/או בתכנות ו/או בכל העריכה המסופקים על ידו לצורך עריכה ו/או העלאת טקסטים ו/או תמונות המוגנים בזכויות יוצרים ו/או המפרים סימן מסחרי ו/או פטנט ואשר אין לעושה שימוש בהם ההיתרים ו/או האישורים הדרושים לעשיית השימוש בהם.
 
2.2               אין לעשות שימוש באתר ו/או בתכנות ו/או כלי העריכה המסופקים על ידו לצורך העלאת ו/או עריכת תמונות ו/או טקסטים שיש בהם משום הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או המהווים חומרי פורנוגרפיה ו/או פוגעים בצנעת הפרט ו/או יש בהם משום גזענות ו/או המהווים עדות ו/או פותחים פתח ו/או מסייעים לעבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית, על פי כל דין, לרבות הפרת הוראות חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה 1965, חוק הגנת הפרטיות, התשכ"א 1961 ו/או הוראות כל חוק אחר.
 
2.3               העברת חומרים לצורך הפקתם לדפוס באמצעות האתר מהווה אישור המעביר והתחייבותו כלפי האתר, כי הינו בעל הזכות לעשות שימוש בחומרים המועברים או כי הינו בעל ההיתרים כדין לעשות בהם שימוש. הפרת הוראה זו תחייב את המשתמש בכל התוצאות וההוצאות שייגרמו לאתר כתוצאה ממנה. עצם העברת חומרים בניגוד להוראה זו מהווה הסכמה בלתי חוזרת של מעביר החומרים לקבל עליו את מלוא האחריות ולהסיר מעל האתר כל אחריות בגין הפקת הדפוס ו/או עריכתה ו/או פרסומה.
 
2.4               האתר ו/או מנהליו ו/או מפעיליו יהיו רשאים בכל עת על פי שיקול דעתם הבלעדי לבצע כל פעולה אשר תהא נחוצה על פי שיקול דעתם על מנת למנוע מהמשתמש שימוש פוגע באתר ו/או הפרת הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין, בכלל זה יהא האתר רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לפעול למחיקת חומרים ו/או מניעת כניסת משתמשים ו/או מניעת גישה לאתר ו/או ביטול הזמנה.
 
 
 
 
2.5               מבלי לגרוע מכלליות האמור שמורה לאתר הזכות למחוק ו/או להסיר כל תוכן ו/או חומר העומד בניגוד להוראות סעיפים 21.-2.3 לעיל. למען הסר ספק לאתר ו/או מנהליו ו/או מפעיליו ו/או עובדיו ו/או לכל הבא מטעמם לא תהא כל אחריות בגין נזק הנגרם כתוצאה משימוש באתר בניגוד להוראות התקנון והם יהיו רשאים לתבוע פיצוי ו/או שיפוי בגין כל נזק שיגרם להם ו/או לצד ג' כלשהו בגין ביצוע פעולות ו/או שימוש באתר בניגוד להוראות תקנון זה.
 
2.6               אין זה באחריותו של האתר, מנהליו ו/או מפעיליו ו/או עובדיו לפקח על החומרים המועלים לאתר ו/או נשלחים להפקה ע"י המשתמשים באתר ומובהר בזאת מפורשות כי אין האתר יכול לבצע ואין הוא מבצע בפועל פיקוח כאמור על החומרים הנשלחים אליו.
 
2.7               השימוש באתר מותר אך ורק למשתמשים אשר הזדהו באופן מלא ומדויק בהתאם לטופס הצטרפות לאתר ובעלי כתובת דוא"ל תקינה. כבעל חשבון באתר ייחשב מי שפרטי כרטיס האשראי שלו נמסרו. תשומת לבכם מופנית לעובדה כי מסירת פרטים כוזבים בדבר זהות המשתמש באתר מהווה עבירה פלילית.
 
3.                  שימוש בתכנה
3.1               השימוש באתר ובתכנה כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן והשימוש בהם מעיד על קבלת התנאים והסכמה להם במלואם ללא כל התנאה או סייג:
 
הסכם שימוש בתכנה
(א)                הבעלות, הזכויות בתכנה לרבות הדוקומנטציה וזכויות היוצרים, סימני המסחר, זכויות פטנט או כל נכס אחר הקשור בתכנה ולרבות קוד התכנה, הינם בבעלות האתר.
 
(ב)                ניתן לך בזה רשיון שימוש חד-פעמי ובלתי ייחודי להשתמש בתכנה בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אין לראות בהיתר חד-פעמי זה משום הסכם מכר התכנה המקורית או קוד התוכנה. הרשיון הניתן לך לעשות שימוש בתכנה הינו רשיון אישי לשימושך בלבד ואין להעבירו לאחר ללא הסכמת האתר מראש ובכתב.
 
(ג)                  מסמך זה הינו הסכם משפטי בינך ובין האתר לצורך שימוש בתכנה לשם עריכת אלבום תמונות ו/או הזמנת הדפסי תמונות. עצם ביצוע פעולת הורדה ו/או התקנה ו/או העתקה ו/או כל שימוש אחר באתר ו/או בתכנה הנך מסכים ומתחייב לתנאי הסכם זה. במידה ואינך מסכים להם עליך לפעול מיידית להשמדה של כל חומר כתוב ו/או אחר ו/או העתק התכנה ככל שאלו קיימים אצלך.
 
(ד)                אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או לבצע כל שינוי בתכנה ו/או באתר ו/או למזג ו/או לכלול בכל צורה ואופן ו/או לכלול את התכנה עם חומרים ו/או תכנות אחרות ו/או להציע את התכנה להורדה מאתר באינטרנט ו/או לבצע בה פעולה של "הנדסה לאחור" וכל פעולה בניגוד לאמור לעיל עלולה להוביל להטלת אחריות פלילית ו/או אזרחית על המפר הוראה זו.
 
(ה)                 הנך רשאי להשתמש בתכנה באופן חד פעמי ולא בלעדי אך ורק למטרה של הזמנת הדפסות מן האתר. אין לגלות, לפרסם, לתרגם, או להפיץ עותקים של התכנה או חומר כתוב המצורף אליה ואין לשנות, לעבד, לתרגם או ליצור עבודות נגזרות המבוססות על חומרים כתובים מבלי לקבל הסכמה מראש ובכתב לכך מאת האתר.
 
(ו)                  האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, להפיץ גרסה מעודכנת של התכנה אשר תכנה ומהותה נתונים לשיקול דעת בלעדי של האתר. במקרה כזה תועמד לרשותך גרסה מעודכנת זו וכל הוראות הסכם זה יחולו על השימוש בגירסה המעודכנת. הגרסה המעודכנת עשויה לכלול מחירון. בכל מקרה של מחלוקת בדבר מחיר יהא תקף המחירון כפי שהיה מפורסם באתר ביום ביצוע ההזמנה.
 
(ז)                 התכנה מוגשת לשימושך כפי שהיא (AS IS). הנך מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר, מפעיליו, מנהליו ו/או עובדיו בנוגע לשירותים המוענקים באמצעות התכנה ו/או תכונות המשולבות בה ו/או השפעת התוכנה או רכיב מרכיביה על המחשב שברשותך. האתר אינו אחראי בשום צורה ואופן ביחס לשימוש בתכנה ו/או תוצאות השימוש בה וכל מידע שינתן ביחס לשימוש באתר ו/או בתכנה ע"י מפעילי האתר, בין בכתב ובין בעל פה במטרה לשפר את השירות ו/או השימוש באתר, לא יהא בו כדי להטיל אחריות כאמור על מי מהגורמים הקשורים באתר.
 
(ח)                בשום אופן לא תחול אחריות על האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו ו/או עובדיו כלפיך ו/או כלפי צד שלישי כלשהו לכל נזק ו/או תביעה ו/או אבדן רווח ו/או אבדן מידע, בין במישרין ובין בעקיפין מכל מין וסוג שהוא.
 
3.2               באם אינך מסכים לאיזה מתנאי הסכם זה הנך מתבקש להימנע מלהתקין את התכנה.
 
4.                  הזמנה הספקה וביטולים
 
טרם ביצוע ההזמנה:
4.1               טרם משלוח אלבום התמונות לדפוס אנא הקפד לבצע הגהה על ידי שימוש באופציית "תצוגה מקדימה". האתר לא יהיה אחראי על שגיאות כתיב, שגיאות במיקום תמונות ו/או עמודים ו/או שגיאות כגון ניצול בלתי מקסימלי של עמודים, שילוב תמונות באיכות ירודה, שגיאות הנוגעות לכמות עותקים מוזמנת וכיוב'.
 
4.2               אלבום התמונות יודפס כפי שהוא מופיע בתצוגה מקדימה אך יש להביא בחשבון סטייה של עד 15% בגוון הצבעים ועד 3 מ"מ במידות בין מה שנראה במחשב ובין המוצר הסופי. סטייה זו הינה מקובלת ולא תחשב כביצוע פגום של ההזמנה ו/או אספקת מוצר פגום.
 
הזמנה ואספקה
4.3               אישור בדבר ביצוע ההזמנה יישלח אליך באמצעות דוא"ל לכתובת הדואר בה נקבת בעת ביצוע ההזמנה וזאת לאחר קבלה תקינה של קובץ ההזמנה, בדיקתו וחיוב תקין של כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת.
 
4.4               מחירון המוצרים יעודכן מפעם לפעם. הקפד לעדכן גירסה לפני שליחת ההזמנה על מנת שיהיה ברשותך מחירון עדכני לעת ביצוע ההזמנה. המחירון המחייב הינו זה המפורסם באתר בעת ביצוע ההזמנה.
 
4.5               כל מועדי האספקה הנזכרים באתר יחושבו מרגע חיוב כדין של כרטיס האשראי בגין ביצוע ההזמנה ובכפוף לקבלה תקינה של קובץ ההזמנה.
 
4.6               ביצוע הזמנה באתר ייחשב כהסכמה להיכלל ברשימת הדיוור של האתר. הנך רשאי לבקש הסרת שמך מרשימת התפוצה באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת המופיעה באתר.
 
4.7               כל ההזמנות מסופקות באמצעות דואר ישראל או במסירה לידי הלקוח בסניפנו. אין האתר אחראי על עיכוב במסירת דברי דואר הנובע מאירועים שאינם בשליטתו, לרבות אך לא להוציא, שביתות ועיצומים.
 
4.8               תעריפי המשלוח הינם תעריפים התקפים לביצוע משלוח בישראל בלבד. עבור משלוח ליעדים הנמצאים מחוץ לשטח מדינת ישראל ייקבע תעריף נפרד.
 
4.9                האתר לא יהיה אחראי לאובדן משלוח עקב מסירת כתובת דואר שגויה.
 
ביטול עסקה
4.10            ביטול עיסקה יהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981.
 
4.11            הודעות ביטול יש להעביר במייל או בכתב לפי הפרטים המופיעים באתר.
 
4.12            האתר יכבד הוראת ביטול של הזמנה אשר טרם הוחל ביצורה. הזמנה אשר הודעת ביטול לגביה תתקבל באתר לאחר שיצאה לביצוע תחויב במלוא מחירה.
 
5.                  אחסון מידע
 
6.1.             אחסון חומרים ע"י האתר ללקוחותיו לא תפורש בשום מקרה כמסירת חזקה בחומר לידי האתר.
 
6.2.             האתר עושה כל שביכולתו ופועל באופן סביר בכל האמצעים העומדים לרשותו על מנת לשמור על שלמות החומרים המועברים אליו לצורך הדפסה וזאת עד למועד ביצוע ההדפסה.
 
6.3.             אין לאתר כל אחריות לשמירת חומרים שנשלחו אליו לאחר שהופקו לדפוס. לפיכך מומלץ למשתמשים לשמור בכל עת עותק גיבוי של החומרים שנשלחו לאתר.
 
6.4.             אין האתר מקבל על עצמו אחריות לאבדן נתונים ו/או שחזור קבצים שנפגעו ו/או נמחקו בעת שהיו ברשותו והמשתמש לא יהא זכאי לקבלת כל פיצוי ו/או שיפוי בגין נזק שנגרם מכל מין וסוג שהוא, בין במישרין ובין בעקיפין למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מאבדן נתונים ו/או קבצים ו/או חומרים ו/או מידע שהועבר לאתר.
 
6.5.             האתר מתחייב להשיב לבעל החשבון את מלוא הסכום ששולם על ידו במקרה של אבדן כליל של חומר שנשלח לאתר ואשר טרם בוצעה הפקת הדפוס.
           
6.                   שונות
 
6.1               אין להפיץ, להשתמש, להעתיק או לשכפל ו/או לפרסם בכל דרך את התכנים המופיעים באתר או רכיב מרכיביו או כל מידע ו/או תצוגה המופיעים בו, לרבות איקונים, סמלים, רכיבים גרפיים, עיצוב הצגה מילולית וכיוב'.
 
6.2               רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרכו יהוו ראיה מכרעת לנכונות הפעולות.
 
6.3               על הסכם זה, פרשנותו ואכיפתו יחולו דיני מדינת ישראל.
 
6.4               לבתי המשפט באזור תל אביב-יפו בלבד תהא סמכות מקומית ועניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לשימוש באתר.
 
דף הבית l איך עושים את זה l שווה לדעת l מחירון l דוגמאות l תפרגן לחברים l טיפים ותשובות l צור קשר l להורדת התוכנה בחינם l אודות l תקנון l אתרים מומלצים l צילום אירועים